Det finnes flere tiltak og virkemidler som skal forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, men også for å gi mulighet til å komme inn på arbeidsmarkedet for deg som ønsker det.

Hvem?

Du kan få funksjonsassistanse hvis du er yrkesaktiv, har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn og har behov for ordningen for å kunne være i jobb.

NAV kan i tillegg gi inkluderingstilskudd til ordinære arbeidsgivere som har dokumenterte merutgifter til tilrettelegging av en arbeidsplass eller tiltaksplass

Hvorfor?

Først og fremst for å styrke den enkeltes økonomiske og selvstendige levekår. Det er jo selvsagt også positivt for både bedriftene og samfunnet, da dette bidrar til bedre utnyttelse av den kompetanse og arbeidskraft som unge med nedsatt funksjonsevne representerer.

Hva innebærer funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Ordningen er ment for at den enkelte, med praktisk bistand fra en assistent, skal kunne utføre sine arbeidsoppgaver. Den skal også bidra til å styrke kompetansen og evnen til arbeid, samt forhindre at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp, slik at arbeidstager kan utføre sine ordinære arbeidsoppgaver. Det er viktig å være klar over at en funksjonsassistent ikke skal utføre selve arbeidet, men hjelpe til og tilrettelegge, slik at hovedpersonen får gjort det han eller hun skal.

Hvordan?

Funksjonsassistenten velges av deg og Abri Dialogue AS tar seg av arbeidsgiveransvaret. Hvis du allerede har et vedtak om BPA, kan assistenter som allerede er ansatt hos deg, også ansettes som funksjonsassistent. På denne måten kan du forholde deg til de samme assistentene som du er kjent med fra før.

Ta kontakt med Drude Berentsen på telefon 901 39 664, eller e-post drude@dialogue.no, så kan vi være behjelpelige med søknadsprosessen overfor NAV.