Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, som en del av retten til et fritt og selvstendig liv.

Retten til brukerstyrt personlig assistanse ble lovfestet 1. januar 2015. Det fremgår nå av pasient- og brukerrettighetsloven at personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven kan ha krav på BPA. Retten til BPA gjelder også avlastningstiltak etter den samme loven for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan få BPA?
Hvem som får tildelt BPA kan variere fra kommune til kommune, men alle som har behov for praktisk bistand i dagliglivet kan i prinsippet søke om BPA. Kommunen tildeler BPA til enkeltpersoner med et vedtak på begrenset antall timer.

Gjennom fritt brukervalg i flere av landets kommuner åpnes det for retten til å velge hvem som skal være tjenesteleverandør. Godkjente privatleverandører som Abri Dialogue BPA kan overta praktisk bistand når det foreligger vedtak om dette. Kommunene kan nå som tidligere søke om tilskudd for BPA. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Hovedpersonen blir arbeidsleder i egen ordning
Brukerstyrt personlig assistanse vil si at brukeren selv fungerer som arbeidsleder for assistentene. En må kunne definere sine egne behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen må gis, sette opp og følge opp arbeidsplaner og ivareta andre forhold som er direkte knyttet til tjenesteutøvelsen. Dersom brukeren ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan en assisterende arbeidsleder få denne rollen.

Rundskriv om BPA

Rundskriv I-9/2015
Rundskriv I-9/2015

Rundskriv I-15/2005
Rundskriv I-15/2005

Rundskriv I-20/2000
Rundskriv I-20/2000

 

Helsedirektoratets opplæringshåndbok for BPA

Helsedirektoratets opplæringshåndbok BPA
Helsedirektoratets opplæringshåndbok