Hvem har rett til BPA?

1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse (BPA) en individuell rettighet for funksjonshemmede med assistansebehov.

Et samlet Storting vedtok fra 1. januar 2015 at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være en individuell rettighet for funksjonshemmede.

Lovfestingen medfører at kommunen har plikt til å tilby BPA til brukere som oppfyller visse vilkår. Kommunen er samtidig pålagt å vurdere om brukerstyrt personlig assistanse er riktig tjeneste for alle som søker om dette.

Dersom du oppfyller disse vilkårene har du rett til å få BPA:
1. Du har et langvarig assistansebehov som varer mer enn to år
2. Behovet for assistanse er på minst 25 timer i uken
3. Du er yngre enn 67 årvinter-frost

I § 2-1 d i Lov om pasient- og brukerrettigheter står det at «personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd 6b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Retten omfatter avlastningstiltak etter § 3-2 første ledd 6d for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke av denne loven».

Med stort behov menes et tjenestebehov på minst 32 timer per uke. Med mindre kommunen kan dokumentere at BPA-ordningen vil gi vesentlig økte kostnader, har brukere med assistansebehov på minst 25 timer per uke også rett på BPA-tjenester.

Funksjonshemmede som er eldre enn 67 år, eller som har et assistansebehov på mindre enn 25 timer i uken, har samme mulighet som før til å få brukerstyrt personlig assistanse.