Samarbeid med leverandør og oppdragsgiver er svært viktig og Abri Dialogue har tilrettelagt for at rapportering av timeforbruk og eventuell varsling skal skje på beste mulige måte.

Timesaldo
Abri Dialogue har innarbeidet en egen oversikt over timeforbruk hos den enkelte hovedperson (brukeren) som sikrer at både hovedpersonen og oppdragsgiver har fortløpende oversikt over tildelte timer per måned, eventuelt overforbruk og resttimer. Timesaldo gir et overblikk over hele kalenderåret og varsler tidlig om overforbruk av timer og et eventuelt endret behov hos hovedpersonen.

Statusnotat
Statusnotat er en viktig kvalitetssikring av BPAleveranse fra Abri Dialogue. Ved oppstart av nye ordninger kan Dialogue om nødvendig gi oversikt over fremgang og utvikling til oppdragsgiver når ordningen er stabilisert.

Eventuelle avvik kan også meldes i statusnotatet for videre oppfølging og iverksetting av eventuelle tiltak. Endringer i helsesituasjon som kan ha eller vil kunne få betydning for tjenesten er pålagt å melde fra om jfr. helsetjenestelovverket. Statusnotatet anvendes også da, men vil til enhver tid være anonymisert og inneholder aldri avprivatiserende informasjon. Skigard

Egenevaluering
Hovedpersonene i Dialogue evaluerer seg selv og ordningen. Dette er for å kvalitetssikre og forbedre. Opplevd kvalitet betyr mye for oss, derfor er hovedpersonens tilbakemelding verdifull.

Årsrapportering
Etter Helsedirektoratets krav rapporterer vi oversiktelig for kommunenes innrapportering av ressurskrevende tiltak.