Markering av FN-dagen

Den 24.oktober markerer vi FN-dagen i Dialogue.

sunrise-1738939_960_720_vinterDagen er viet til å gjøre alle oppmerksomme på hva FN har oppnådd. I den ånd vil vi legge ved et utdrag av standardreglene for like muligheter for mennesker med funksjonshemming.

FNs standardregler for like muligheter for mennesker med funksjonshemming (utdrag)
Regel 1 – BEVISSTGJØRING

Statene bør sette i verk tiltak for å skape bevisstgjøring i samfunnet om mennesker med funksjonshemming, deres rettigheter, behov, muligheter og hva de kan bidra med.

Regel 2 – MEDISINSK REHABILITERING

Statene bør sikre at mennesker med funksjonshemming får effektiv medisinsk behandling.

Regel 3 – REHABILITERING

Statene bør sikre at mennesker med funksjonshemming får tilbud om rehabilitering, slik at de kan oppnå og opprettholde en optimal grad av selvstendighet og funksjonsevne.

Regel 4 – STØTTEORDNINGER

Statene bør sørge for å utarbeide og tilby støtteordninger, herunder hjelpemidler for mennesker med funksjonshemming som gir dem større uavhengighet i dagliglivet og mulighet til utøve sine rettigheter.

Regel 5 – TILGJENGELIGHET

Statene bør erkjenne at tilgjengelighet er av avgjørende betydning for å kunne skape like muligheter på alle områder i samfunnet. For mennesker med funksjonshemming, uansett av hvilket slag, bør statene a) legger fram handlingsplaner som gjør det fysiske miljøet tilgjengelige og b) iverksette tiltak som gir adgang til informasjon og kommunikasjon.

Regel 6 – UTDANNING

Statene bør anerkjenne prinsippet om at barn, unge og voksne med funksjonshemming har lik rett til grunnskoleopplæring, videregående opplæring og høyere utdanning i integrerte miljøer. De bør sørge for at slik utdanning er en integrert del i det vanlige utdanningssystemet.

Regel 7 – ARBEID

Statene bør anerkjenne prinsippet om at mennesker med funksjonshemming må få mulighet til å utøve sine menneskerettigheter, særlig når det gjelder arbeid. Både

i distriktene og i byene må de få like muligheter til produktivt og inntektsbringende arbeid.

Regel 8 – ØKONOMISK OG SOSIAL TRYGGHET

Statene er ansvarlige for å sikre at mennesker med funksjonshemming har trygghet og tilstrekkelig inntekt.

Regel 9 – FAMILIELIV OG PERSONLIG INTEGRITET

Statene bør bidra til at mennesker med funksjonshemming kan delta fullt ut i familielivet. De bør støtte deres rett til personlig integritet og sikre at lovene ikke er diskriminerende når det gjelder seksualliv, ekteskap og stilling som foreldre.

Regel 10 – KULTUR

Statene skal sikre at mennesker med funksjonshemming inkluderes og kan delta i kulturelle aktiviteter på lik linje med alle andre.

Regel 11 – FRITIDS- OG IDRETTSAKTIVITETER

Statene skal iverksette tiltak for å sikre at mennesker med funksjonshemming får like muligheter til fritids- og idrettsaktiviteter.

Regel 12 – RELIGION

Statene skal oppmuntre tiltak som gir mennesker med funksjonshemming mulighet til å delta på like vilkår i det religiøse liv i det samfunn de tilhører.

Regel 13 – INFORMASJON OG FORSKNING

Statene påtar seg det endelige ansvaret for å samle inn data og formidle informasjon om levekår for mennesker med funksjonshemming og for å fremme bred forskning om alle forhold, herunder hindringer som har innvirkning på funksjonshemmedes liv.

Regel 14 – UTFORMING AV POLITIKK OG PLANLEGGING

Statene skal sikre at det blir tatt hensyn til mennesker med funksjonshemming ved utforming av all politikk og nasjonal planlegging.

Regel 15 – LOVGIVNING

Statene har ansvart for å utarbeide rettslig hjemmel for tiltak som tar sikte på å gjennomføre målet om full deltaking og likestilling for mennesker med funksjonshemming.

Regel 16 – ØKONOMISK POLITIKK

Statene har det økonomiske ansvaret for nasjonale programmer og tiltak for å skape like muligheter for mennesker med funksjonshemming.

Regel 17 – KOORDINERING AV ARBEIDET

Statene har ansvaret for å opprette og styrke nasjonale samordningsutvalg eller lignende organer, som skal være et nasjonalt kontaktorgan i saker som angår mennesker med funksjonshemming.

Regel 18 – FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

Statene bør anerkjenne funksjonshemmedes organisasjoners rett til å representere mennesker med funksjonshemming på det nasjonale, regionale og lokale plan. Statene bør også anerkjenne funksjonshemmedes organisasjoners rådgivende rolle når det skal tas avgjørelser i saker som gjelder funksjonshemmede.

Regel 19 – OPPLÆRING AV PERSONELL

Statene har ansvaret for å sørge for tilstrekkelig opplæring av personelle som deltar på alle nivåer i planleggingen og gjennomføringen av tiltak og tjenester for mennesker med funksjonshemming.

Regel 20 – NASJONAL OPPFØLGING OG EVALUERING AV PROGRAMMER I GJENNOMFØRINGEN AV STANDARDREGLENE

Statene har ansvar for å sørge for en løpende oppfølging og evaluering av gjennomføringen av nasjonale planer og tiltak som gjelder like muligheter for mennesker med funksjonshemming.

Regel 21 – TEKNISK OG ØKONOMISK SAMARBEID

Statene, både de industrialiserte land og utviklingsland, har ansvaret for å samarbeide og treffe tiltak for å bedre levekårene for mennesker med funksjonshemming i utviklingsland.

Regel 22 – INTERNASJONALT SAMARBEID

Statene skal delta aktivt i internasjonalt samarbeid om strategier for å skape like muligheter for mennesker med funksjonshemming.