<span class=BPA" />

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, som en del av retten til et fritt og selvstendig liv.

Hensikten med BPA er å gi økt frihet og en lettere hverdag på egne premisser. Vårt motto er at en lettere hverdag fører til et bedre liv.

Retten til brukerstyrt personlig assistanse ble lovfestet 1. januar 2015. Det fremgår nå av pasient- og brukerrettighetsloven at personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven kan ha krav på BPA. Retten til BPA gjelder også avlastningstiltak etter den samme loven for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan få BPA?
Hvem som får tildelt BPA kan variere fra kommune til kommune, men alle som har behov for praktisk bistand i dagliglivet kan  i prinsippet søke om BPA. Kommunen tildeler BPA til enkeltpersoner med et vedtak på begrenset antall timer. Gjennom fritt brukervalg i flere av landets kommuner åpnes det for retten til å velge hvem som skal være tjenesteleverandør.

Godkjente privatleverandører som Abri Dialogue kan overta praktisk bistand når det foreligger vedtak om dette. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Hovedpersonen blir arbeidsleder i egen ordning
I Abri Dialogue fokuserer vi på at en funksjonsnedsettelse ikke er et problem, men at man har fått en utfordring til å finne muligheter under spesielle omstendigheter. Hos oss kalles en bruker for hovedperson. Dette har dobbel betydning; man er hovedperson i Abri Dialogues arbeid, og hovedperson i eget liv.

Brukerstyrt personlig assistanse vil si at du som hovedperson fungerer som arbeidsleder for dine assistenter. Du må kunne definere dine egne behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen må gis, i tillegg til å sette opp arbeidsplaner. Dersom du ikke er i stand til å være arbeidsleder selv, kan en assisterende arbeidsleder få denne rollen.

Vi vil bistå deg å gjøre jobben med å ha assistenter så enkel som mulig, fra ansettelse til turnusarbeid og utbetaling av lønn. Vår lange erfaring gjør at vi har godt utarbeidete rutiner. Dette gjør oss godt rustet til å løse enhver utfordring som måtte oppstå på veien. Både du som arbeidsleder og dine assistenter vil ha full tilgang til alle verktøy og all informasjon, nettopp for å få et best mulig felles resultat.

Er du interessert i en BPA-ordning levert av oss? Bruk skjemaet til høyre eller ta kontakt på e-post bpa@abridialogue.no, eller telefon: 51 65 60 00.

Kontaktskjema