BPA

BPA

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, som en del av retten til et fritt og selvstendig liv.

Hensikten med BPA er å gi økt frihet og en lettere hverdag på egne premisser. Vårt motto er at en lettere hverdag fører til et bedre liv.

Retten til brukerstyrt personlig assistanse ble lovfestet 1. januar 2015. Det fremgår nå av pasient- og brukerrettighetsloven at personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven kan ha krav på BPA. Retten til BPA gjelder også avlastningstiltak etter den samme loven for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Er du interessert i en BPA-ordning levert av oss? Bruk skjemaet under eller ta kontakt på e-post bpa@abridialogue.no, eller på telefon 51 65 60 00.

Kontaktskjema