17 nye mottak legges ned

Fra 1. mai varsles 17 mottak om at de legges ned. 11 er mottak for enslige enslige mindreårige og legges ned i sommerferien.

UDI har tidligere i vinter utsatt å legge ned flere asylmottak for enslige mindreårige, slik at beboerne ikke måtte flytte midt i et skoleår.

I mange mottak for enslige mindreårige har det vært en del uro det siste halvåret. For å legge forholdene best mulig til rette, har UDI utsatt å si opp avtaler med flere asylmottak for mindreårige tidligere i vinter.

– Vi ønsker at de mindreårige skal ha en så god hverdag som mulig. Så langt det lar seg gjøre, prøver vi derfor å unngå å flytte barn og unge midt i et skoleår. Når vi nå sier opp avtalen med elleve mottak, vil flyttingen kunne skje i løpet av sommerferien, sier fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Under vurdering
Men hun understreker at UDI vil jevnlig gjennom hele året vurdere mottakskapasiteten for å oppfylle kravene til effektiv drift.

Fløtre takker driftsoperatører, mottak og lokalsamfunnene for å ha gjort en stor innsats med å huse asylsøkere, samt frivillige organisasjoner som har organisert aktiviteter for beboerne.

Flyttingen vil skje over noe tid og UDI legger opp til en størst mulig grad av forutsigbarhet for hver enkelt beboer.

Stadig færre beboere
I tillegg varsles seks ordinære mottak om at avtalene sies opp. Totalt sier UDI opp 445 plasser for mindreårige og 1030 ordinære plasser.

Siden mars i fjor har antallet beboere i alle mottak sunket fra 26.400 til 10.300 ved utgangen av mars i år. Årsaken er at det stadig kommer færre asylsøkere til Norge, og flere av beboerne blir enten bosatt i kommunene eller må reise ut av Norge.

På det meste vinteren 2015/2016 hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser. Når denne runden med nedleggelser er gjennomført, har UDI 10.700 plasser. I tillegg kommer ankomstsenteret med 1000 plasser i Østfold.

Dette er fjerde gang UDI legger ned mottak så langt i år. I mars fikk fem mottak varsel om nedleggelse.

Ordinære mottak som nå legges ned:

Mottak Plasser Driftsoperatør Kommune
Volsdalen statlige mottak 240 Link as Ålesund
Skiboth mottak 160 Skibotn mottak as Storfjord
Kristiansand III 150 Kristiansand kommune Kristiansand
Porsgrunn mottak 150 Stiftelsen SANA Porsgrunn
Gjesdal mottak 180 Stiftelsen SANA Gjesdal
Sund mottak 150 Hero Norge as Sund