Rusomsorg

Vi leverer institusjonsplasser for personer med ruslidelser. Hver enkelt person får et bo- og aktivitetstilbud, hvor livsmestring og omsorg står i sentrum.

Hver enkelt bruker av tjenesten vil gjennom oppholdet få ivaretatt sine behov for helsetjenester, omsorgstjenester, opplæring og rehabilitering. Vi veileder og støtter enkeltpersoner og familier med utfordringer rundt rusavhengighet til å mestre sine egne liv. Vårt arbeid baseres på erfaringskonsulenter og likemannsarbeid, med støtte av helse- og omsorgsfaglig personell.

Gjennom recovery-orientert praksis er målet å bevege oss fra et «pasientsentrert» til «personsentrert» hjelp. Våre ansatte og brukere blir dermed likeverdige partnere med brukerens mål i sentrum. Arbeid og aktiviteter er viktige element i en strukturert og meningsfull hverdag. Hver person vil få ukeplaner med tilpasset innhold hvor arbeidsoppgaver, trening, gårdsdrift, maritime aktiviteter, kultur og friluftsliv inngår som viktige element.

Brukere vil få tilbud om deltakelse i gruppeterapi og selvhjelpsgrupper basert på 12-trinnsmodellen. Personene vil også under oppholdet trene opp funksjoner og egenskaper, som vil være viktige for å kunne mestre dagliglivet etter endt opphold.

Vårt mål med oppholdet er at hver person vil få tro på at det er mulig å leve et godt og spennende liv på tross av sin avhengighet. Det langsiktige målet er å bidra til en varig rusfrihet.

Abri Dialogue har avtale med Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg om å levere tjenesten. Tilbudet gis i samarbeid med institusjonen Fjordhagen i Strand kommune.