BPA

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for mennesker som har behov for bistand i dagliglivet, som en del av retten til et fritt og selvstendig liv.

Hensikten med BPA er å gi den enkelte økt frihet og en lettere hverdag på egne premisser.

Retten til brukerstyrt personlig assistanse ble lovfestet 1. januar 2015. Det fremgår nå av pasient- og brukerrettighetsloven at personer under 67 år som har langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven kan ha krav på BPA. Retten til BPA gjelder også avlastningstiltak for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Er du interessert i en BPA-ordning levert av oss? Bruk skjemaet nederst på siden eller ta kontakt på e-post [email protected], eller på telefon 51 65 60 00.

Stikkord i denne videoen er livskvalitet, selvstendighet, frihet og sjef i eget liv.