Miljøtjenester

Praktisk bistand, råd og veiledning til personer med funksjonsnedsettelse og/eller utviklingsforstyrrelser.

Tjenestene skal bidra til at du kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Miljøtjenester gis med utgangspunkt i prinsippet om hjelp til selvhjelp og målet er at du skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Tjenestene kan utføres i eget hjem, eller en bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester.

Sammen skaper vi det gode liv
Hos oss i Abri Dialogue kommer du som enkeltindivid først. Vi vil sammen med deg og dine nærmeste sørge for at du får et best mulig tilbud, på dine egne premisser. Vår visjon er derfor «sammen skaper vi det gode liv».

Vi tilbyr tjenester tilpasset dine behov og sammen finner vi de gode løsningene. VI vil jobbe for at får oppleve kontroll over ditt eget liv. Våre ansatte har både rett kompetanse og lang erfaring. Vi er opptatt av å levere tjenester av høy kvalitet, med fokus på mestring og selvstendighet.

Vi har en grunnleggende tro på at alle mennesker har iboende ressurser og mestringsevne. Vi vil legge til rette for at du får muligheter til å foreta egne valg og påvirke egne tjenester. I praksis betyr dette at du, sammen med pårørende, deltar aktivt i selve utarbeidelsen av planene som angår deg selv:

 • Tiltaksplan
 • Aktivitetsplan
 • Ernæringsplan
 • Individuell plan (IP)

Vår hovedmålsetting er at du skal oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet, samfunnsdeltagelse og livskvalitet. Det gjøres gjennom brukermedvirkning og et godt tverrfaglig samarbeid på alle nivå. Vi er opptatt av dine ressurser og fokuserer på funksjon i stedet for diagnose.

Det er viktig for oss at du og dine pårørende opplever en trygg, innholdsrik og meningsfull hverdag. Våre kjerneverdier er derfor selvstendighet, respekt og livskvalitet.

Vi er opptatt av at du skal ha et aktivt og meningsfylt liv. Derfor legger vi stor vekt på måltider, aktiviteter og fellesskap i hverdagen. Vi oppmuntrer og tilrettelegger, men det er du som velger hvilke aktiviteter du har lyst å være med på.

Hvem kan få miljøtjenester?
Hvis du bor eller midlertidig oppholder deg i kommunen har du rett til nødvendig helsehjelp. Miljøtjenester kan tildeles personer med alle typer funksjonshemminger og/eller utviklingsforstyrrelser.

Det er store individuelle variasjoner i hjelpebehov blant personer med nedsatt funksjonsevne eller utviklingsforstyrrelser. Noen trenger hjelp hele døgnet mens andre har behov for noe tilsyn og støtte til enkelte oppgaver.

Kommunens bestillerkontor vurderer, i samarbeid med deg, hvilke tjenester du har behov for og i hvor stort omfang tjenestene skal gis.

Hvordan bor du hos oss?
Våre boenheter er moderne og av meget god standard. Boligene er universelt utformet og er tilpasset slik at du vil klare deg best mulig selv. Boligene befinner seg i ordinære boligområder og er sentralt plassert med god tilgang til offentlig transport, butikker, skole, arbeid og sosiale møteplasser. Boligene har ulike løsninger, hvilken som passer best for deg blir vurdert ved inntak. For å finne den beste boløsningen til hver enkelt tar vi utgangspunkt i blant annet dagaktivitet, nettverk og fritidsinteresser.

Hvorfor velge miljøtjeneste fra Abri Dialogue?
Du får økt frihet og en lettere hverdag på egne premisser

 • Vi imøtekommer dine ønsker og behov.
 • Vi samarbeider tett med deg og dine pårørende.
 • Vi er tilgjengelige hele døgnet.
 • Vårt fokus er mestring og aktivitet.
 • Du får en fast kontaktperson.
 • God kvalitetssikring av tjenestene.
 • Du får en moderne bolig tilpasset dine behov.

Kontakt oss i dag på telefon 966 28 111 eller på e-post [email protected].