Bruksendring vedtatt

Et énstemmig kommunalstyre for byutvikling har i dag gjort følgende gledelige vedtak:

Kommunalstyret for byutvikling gir dispensasjon fra reguleringsplanens formål forretning/kontor, slik at det kan etableres midlertidig asylmottak i kontorbygningen i Forusbeen 35. Dispensasjonen gjelder i 1 år, med mulighet for forlengelse dersom ytterligere behov.

Kommunalstyret legger vekt på humanitære og samfunnsmessige hensyn i sin vurdering, og kan ikke se at det i dette tilfellet foreligger omfattende negative konsekvenser for lokalmiljøet. Det er videre lagt vekt på at det er en midlertidig dispensasjon, jf. pbl. § 19-3. Hensynet til naboer og andre berørte vil derfor kunne tillegges mindre vekt når det er tale om midlertidige dispensasjoner enn når det varige bruksendringer. Det samme gjelder ved vurderingen av byggtekniske krav.

Administrasjonen setter de øvrige vilkårene i tillatelse