Formannskapet sa ja til Randabergfjellet

Randaberg formannskap har godkjent leieavtalen for Randabergfjellet med Abri Vekst, som skal endelig behandles i kommunestyret 12. mai.

Det betyr at det startes et ordinært mottak i Randaberg dersom UDI 11. mai takker ja til tilbudet.

Slik ser vedtaket fra dagens møte i Randaberg ut:

«Randaberg kommune inngår avtale med Abri Vekst AS om leie av Randabergfjellet til ordinært asylmottak.»

Følgende forutsetninger gjelder:

  • Kontrakt med UDI.
  • Minsteleie 1.560.000 per år.
  • Driften av asylmottaket skal ikke begrense allmennhetens tilgang til Randabergfjellet som friluftsområde.
  • Avtale inngås basert på tilbud fra Abri Vekst AS.
  • Leietid 3 + 1 år.
  • Rådmannen får fullmakt til å inngå endelig leieavtale med Abri Vekst AS.

Votering: Vedtatt mot stemmen til Anita Egeli (Frp).

Kristine Enger (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Saken behandles endelig i kommunestyret 12. mai 2016. Fikk stemmene til Kristine Enger (Ap), Thor Geir Harestad (V) og Janne Gro Kleivan (Sp) og falt.

Saken ble anket inn til kommunestyret av Janne Gro Kleivan (Sp).