Slik søker du BPA

Hvem som får tildelt BPA kan variere fra kommune til kommune, men alle som har behov for praktisk bistand i dagliglivet kan  i prinsippet søke om BPA.

Kommunen tildeler BPA til enkeltpersoner med et vedtak på begrenset antall timer. Gjennom fritt brukervalg i flere av landets kommuner åpnes det for retten til å velge hvem som skal være tjenesteleverandør.

Godkjente privatleverandører som Abri Dialogue kan overta praktisk bistand når det foreligger vedtak om dette. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

BPA er først og fremst beregnet for personer med omfattende bistandsbehov. BPA innebærer personlig assistanse, herunder praktisk bistand, opplæring og støttekontakt, samt avlastning for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne.

Retten til BPA gjelder for personer under 67 år. Kommunen vurderer den enkeltes bistandsbehov og vil i samarbeid med deg finne ut om du kan motta BPA-tjenester.

Du finner informasjon om det på kommunens egen hjemmeside eller ved å ta direkte kontakt med kommunen. Vi kan også veilede deg i hvordan du skriver selve søknaden. Hvis kommunen innvilger BPA kan du ta velge oss i de kommuner hvor vi har tjenestekonsesjon.